Otse sisu juurde

Andmekaitsereeglid

Palun tutvuge andmekaitsereeglitega hoolikalt. CRONIMET Nordic OÜ, edaspidi CRONIMET, võib teha andmekaitsereeglites aeg-ajalt muudatusi. Ajakohased andmekaitsereeglid on avaldatud CRONIMETi veebilehel www.cronimet.ee.

Küsimuste või taotluste korral palun kontakteeruge julgesti CRONIMETi töötajatega.

1. Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming, näiteks andmete kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid CRONIMET töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks CRONIMETi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes CRONIMETi poole pöörduvad. Andmekaitsereeglites on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav andmete töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid ning vastutab, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Andmekaitsereeglite tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja CRONIMET Nordic OÜ või mõni teine CRONIMETi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute.

2. Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse, tuginedes andmesubjekti nõusolekule või andmetöötleja õigustatud huvile. Andmeid töödeldakse järgnevatel eesmärgil:

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud
 • kliendi rahulolu-uuringute läbiviimine CRONIMETile antud nõusoleku alusel, tingimusel, et Te ei ole keelanud endale kliendirahulolu uuringute saatmist
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi
 • seadusjärgse kohustuse, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine

3. Töödeldavad andmed

Peamised isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood või sünniaeg
 • isikut tõendava dokumendi andmed
 • arveldusarve
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber)
 • muud lepinguga seotud andmed (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info)

Ettevõtte või asutuse esindamise korral on CRONIMET Nordic OÜl õigus koguda ka andmeid selle ettevõtte või asutuse ning tema tegevuse kohta.

Lisaks peamistele andmetele võidakse töödelda ka informatsiooni turundustegevuse, kliendisuhtluse ja kodulehe vaatamise kohta.

CRONIMET Nordic OÜl on õigus salvestada informatsiooni andmesubjektide poolt antud nõusolekute ja keeldumiste kohta otseturundustegevuse osas.

4. Andmete päritolu

Isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt otse, näiteks erinevate kommunikatsioonivahendite abil (telefon, e-post), kui andmesubjekt registreerub CRONIMETi otseturundusnimekirja CRONIMETi kodulehel, kui andmesubjekt registreerub turundustegevuse raames või ka muudel viisidel.

Isikuandmeid võidakse andmetöötleja õigustatud huvi või andmesubjekti nõusoleku korral koguda ka andmetöötlejale saadaval olevatest teistest registritest, sh riiklikest andmebaasidest, samuti CRONIMETi gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtetelt.

5. Turvakaamerate kasutamine

Kasutame CRONIMETi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. CRONIMETi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Turvakaamerate kasutamisel on nende vaatevälja jääv territoorium alati märgistatud.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on CRONIMETi õigustatud huvi klientide, vara ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolm kuud. Turvakaamerate salvestisi saavad kasutada ainult CRONIMETi töötajad, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Koopia saamiseks salvestisest palun esitage taotlus. Taotlus palun esitada andmekaitsereeglites toodud kontaktandmetel. Taotluses kirjeldage võimalikult võimalikult täpselt aega (kuupäev, kellaaeg) ning kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. CRONIMETil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

6. CRONIMETi veebilehed ja teenused

CRONIMET võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. CRONIMETi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-posti aadressile või küsida hinnapakkumist.

CRONIMETi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil. E-teenuste kasutamisel võivad töödeldavad andmed hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • postiaadress ja sihtnumber
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber)
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel CRONIMETile edastate

CRONIMETi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale, mis omakorda salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. CRONIMETi e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmisi andmeid: 

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem)
 • IP-aadress
 • CRONIMETi veebilehe külastamise ajad
 • CRONIMETi veebilehele suunava veebilehe aadress

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurdepääsuks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata. Kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

CRONIMETi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. CRONIMET ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

7. Andmete edastamine ja avalikustamine ning EU ja Euroopa majanduspiirkonnast väljaviimine

Andmetöötleja võib käesolevas dokumendis järgnevalt kirjeldatud eesmärgil edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui seda tehakse, siis andmeid andmetöötleja nimel käitlev kolmas osapool võib neid käidelda vaid lepinguga reguleeritult, vastavalt kirjalikele juhenditele ning vaid käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärgil. Ligipääs andmetele nende käitlemiseks võimaldatakse vaid nendele isikutele, kellele on ligipääs tarvilik johtuvalt neile antud ülesannetest.

Andmetöötleja võib edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele töötlemiseks. Kolmandatele osapooltele antud ülesanded hõlmavad muuhulgas andmebaaside ja tarkvara hankimist ja hooldust, samuti andmetöötluse teenust, turundusteenust ja muid turundust puudutavaid tegevusi.

Andmetöötleja ettevõtte tervikliku või osalise müügi või muude organisatsiooniliste muudatuste korral võib andmetöötleja edastada isikuandmed ettevõtte ostjale ja nende konsultantidele vastavalt seaduses ettenähtule.

Isikuandmeid säilitatakse Euroopa majanduspiirkonnas asuvates serverites.

8. Andmete turvalisus

Paberkandjal andmed hoiustatakse lukustatud ruumides.

Elektroonilised andmed või andmebaasid on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste abivahenditega.

Andmebaasid ning varukoopiad nendest asuvad lukustatud e-keskkonnas.

Andmetöötleja hoolitseb selle eest, et ligipääs isikuandmetele oleks vaid neil andmetöötlejatel, kellel on seoses tööülesannetega vajadus nende kasutamiseks.

9. Andmete säilitamine

Andmekäitleja säilitab andmeid vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Isikuandmete säilitamisel arvestame järgmisi tähtaegu:

 • ostuarve-saatelehe sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame maksimaalselt 7 aastat pärast lepingu lõppemist
 • raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat
 • turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 3 kuud
 • veebilehtedel kogutud andmeid säilitame 1 aasta
 • veebilehtede küpsiste kaudu saadud infot säilitame 540 päeva

Pärast säilitamistähtaja lõppemist, paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta, palun võtke meiega ühendust.

10. Andmesubjekti õigused

CRONIMET tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel on teil järgmised õigused:

 • Õigus ligipääsule. Andmesubjektil on õigus saada andmetöötlejalt kinnitust selle kohta, kas andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid. Samuti on võimaluse saada nimetatud andmetele ligipääs. Andmetöötleja võib paluda andmesubjektil täpsustada oma päringut, muuhulgas täpsustada päritavate andmete detailsust.
 • Andmete parandamine. Andmesubjektil on õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate ebatäpsete või valede isikuandmete parandamist või täpsustamist.
 • Õigus andmeid kustutada. Andmesubjektil on õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate isikuandmete kustutamist ning andmetöötlejal on kohustus need andmed kustutada juhul, kui alus andmete säilitamiseks puudub või see on iganenud või kui andmesubjekt on taganenud varem antud õigusest andmeid kasutada.
 • Andmetöötluse piiramine. Seaduses nähtud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmete teisaldatavusele. Andmesubjekt võib seaduses nähtud juhtudel nõuda end puudutavate isikuandmete edastamist loetaval ja kättesaadaval viisil endale või mõnele teisele andmetöötlejale ilma senise andmetöötleja poolsete takistusteta.
 • Õigus keelduda oma isikuandmete kasutamisest otseturundusel. Andmesubjektil on õigus olla vastu oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil. Juhul, kui andmetöötleja õigus andmete töötlemiseks põhineb andmesubjekti ühesel nõusolekul, on andmesubjektil igal hetkel õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Teatud juhtudel on andmesubjektil võimalik pääseda ligi enda isikuandmetele ning neid parandada.

11. Kontakt

CRONIMET Nordic OÜ Jalaka 60b, 50109 TartuTel: 740 0510, E-post: info@em.ee CRONIMETi andmekaitseametniku kontaktandmed:tel: 740 0510, e-post: info@em.ee

CRONIMET reageerib andmesubjekti päringule, võttes vajadusel kohe kasutusele abinõud andmesubjekti kaitseks. CRONIMET vastab andmesubjekti päringule hiljemalt ühe kuu jooksul alates päringu esitamisest.

Rikkumiste kohta on andmesubjektil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.