Otse sisu juurde

Ettevõttest

Me teeme

CRONIMET Nordic on ringmajandusettevõte – tegeleme vanametalli keskkonnasäästliku kogumise, töötlemise ning taaskäitlemiseks edasimüümisega.

Kogume värvilist, roostevaba ja musta metalli ning korraldame selle vedu Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Poolas ja Venezuelas. Soetame vanametalli mitmetest riikidest ning ekspordime ümbertöötlemiseks erinevatele turgudele üle maailma.

2023. aastal aitasime uuele elutsüklile suunata ligi 350 tuhat tonni metalle, ettevõtte käive ulatus 207 miljoni euroni.

Pakume teenust vanametalli kogumiseks ja demontaažiks kliendi territooriumil. Eestis on meil avatud kaheksa vanametalli kokkuostupunkti.

Me oleme

Pereettevõttena alustasime musta ning värvilise vanametalli kokkuostuga Eesti Metalli nime all Jõgeval 2000. aastal. Oleme oma ettevõtet järjekindlalt kasvatanud ning alates 2008. aastast kuulume rahvusvahelisse CRONIMET’i gruppi. Rahvusvahelisse gruppi kuulumine annab meile ligipääsu oma valdkonna kõige moodsamatele ning loodussõbralikematele tehnoloogiatele ning avardab ärivõimalusi väljaspool Eestit, samas on CRONIMET Nordicu tippjuhtkond jätkuvalt ettevõtte asutanud eesti pere keskne. Anname tööd ligi 50 inimesele.

Missioon

Peame oma peamiseks ülesandeks ringmajanduse edendamist, andes sellega oma panuse tasakaalu loomiseks tööstuse toorainevajaduse ja loodusressursside säästliku kasutamise vahel.

Visioon

Oleme tulevikusuundi määrav juhtiv ringmajandusettevõte – andes metallile uue elu, loome oma lastele puhtama ja väärtuslikuma elukeskkonna.

Me väärtustame

CRONIMET Nordicu põhiväärtusteks on:

 • Usaldusväärsus
 • Innovaatilisus
 • Kliendisõbralikkus
 • Keskkonnasäästlikkus

Me hoolime Eesti arengust ja inimestest: meie tegevus on suunatud säästvale arengule, puhtale looduskeskkonnale ja ressursitõhususele, eesmärgiga luua Eestist elamisväärsem paik tulevastele põlvedele.

Meie tegevus on suunatud tulevikku: hoolime oma klientidest ja töötajatest. Tunneme vastutust pealekasvava põlvkonna väärtuste, teadmiste ja konkurentsivõime eest. Jagame oma äriedu ühiskonnaga, suunates vahendeid noorte haridusse.

Oleme valdkonna usaldusväärsed liidrid: meil on oma valdkonnas pikaajaline kogemus ja teadmised, mida rikastame sihikindla uuenduslikkusega.

Anname metallile uue elu

CRONIMET NORDIC OÜ juhtpõhimõtted on:

 • kvaliteetse, klientide nõudmisi rahuldava, töötaja- ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse (s.h. ohtlike jäätmete käitlus) teenuse pakkumine;
 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine metalli (sh teiste) jäätmete veol ja käitlemisel, ning ettevõtte üldises majandustegevuses;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • taaskasutatavate jäätmete käitlemise mahu suurendamine eesmärgiga anda need tagasi ringlusse;
 • keskkonna- ja inimsõbraliku ning võimalikke riske arvesse võttes ohutu töökeskkonna loomine, tagamine ja pidev parendamine.

CRONIMET Nordic kohustub:

 • järgima ettevõtte tegevuses standardite ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 nõudeid ja tagama, et kõik töötajad neid teaksid ja oskaksid ellu viia;
 • täitma Eesti Vabariigis kehtivaid õigus- ja muid nõudeid;
 • tundma ja järgima töötervishoiu, tööohutuse, keskkonna- ja kvaliteedipoliitikat;
 • ennetama ja ära hoidma õhu- vee- ning pinnasesaastamist;
 • tarbima säästlikult, kütust, energiat, vett, tooteid jms ressursse;
 • käitlema metalli- ja muid jäätmeid nii, et võimalikult palju jäätmeid suunduks ringlusse;
 • kasutama ja hooldama heaperemehelikult, vastavalt kasutuseeskirjadele seadmeid, masinaid ning hooneid, säästes sellega ressursse;
 • kasutama võimalikult keskkonnasõbralikke materjale ja tooteid;
 • täiustama tehnoloogiat, juhtimisviise ja –protsesse ning nende kvaliteeti, et vähendada võimalikku negatiivset keskkonnamõju ja mõju töökeskkonnale;
 • arvestama olemasolevate ning uute toodete ja teenuste arendamisel kõiki keskkonna-, kvaliteedi- ning töökaitse (s.h. töötervishoiu, tööohutuse) aspekte;
 • kaitsma töötajate, klientide ja üldsuse tervist ning ohutust;
 • looma töötajatele sobiva ohutu töökeskkonna, võttes arvesse võimalikke riske ja ohte nende igapäevases töös, ja seda pidevalt parendama;
 • ennetama ning vältima vahejuhtumistest tuleneda võivaid vigastusi töötajatele;
 • vältima ning ennetama õnnetusi ja hädaolukordi, oskama tegutseda nende tekkimisel;
 • teavitama üldsust jäätmekäitlusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja selle vähendamise viisidest;
 • teenuste pakkumisel tagama klientide jm huvipoolte nõuete ja vajaduste arvestamine ning nende täitmine;
 • pakkuma ja propageerima klientidele taaskasutatavate jäätmete sorteeritud kogumist ning keskkonnasõbralikke jäätmekäitluse lahendusi;
 • teenuste pakkumisel tagama teenuste kvaliteeti ning tähtaegsust jms klientidele antud lubaduste täitmist;
 • tegema avatult koostööd teiste asutuste, organisatsioonide ning ametkondadega;
 • tegema perioodilisi keskkonnapoliitika eesmärkidest lähtuvaid ülevaatusi, et parandada ja täiustada keskkonnategevuse tulemuslikkust;
 • hoida ajakohasena igale osakonnale väljastatud keskkonnaluba;
 • täiustama pidevalt keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Me toetame

Tundes vastutust Eesti tuleviku eest, oleme oma äriedu regulaarselt kogukonnaga püüdnud jagada. Aastate jooksul on CRONIMET Nordic toetanud erinevaid ettevõtmisi, täna on meie peamisteks toetusprojektideks keskkonnavaldkonnaga seotud Rohetiiger ja Rally Estonia, samuti noortega seotud ettevõtmised.

Plaanime oma toetustegevused pikalt ette, eelistades pikaajalisi partnereid, et meie abist oleks suurem kasu. Ühekordseid projekte võtame ette haruharva.

CRONIMET liiga

CRONIMET Nordic on Eesti Võrkpalli Liidu suurtoetaja ning Eesti, Läti ja Leedu võrkpalliklubisid ühendava CRONIMET liiga nimisponsor. Ringmajandusettevõttena töötab CRONIMET iga päev selle nimel, et luua meie lastele puhtam ja väärtuslikum elukeskkond. Kuid väärtuslikku elukeskkonda saavad arendada vaid terved ja targad inimesed. Tervislikult elatud elu üks tagaja on kindlasti sport – just seepärast oleme otsustanud hariduse kõrval ka sporti toetada.

Rohetiiger

CRONIMET Nordic on asutajaliikmena liitunud Rohetiigri programmi kestlike ettevõtete esindusorganisatsiooniga, et anda oma panus eestimaalaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ning Eesti ühiskonna ettevalmistamiseks taastuvale ja tasakaalus majandusmudelile üleminekuks. Taastava ja tasakaalus majanduse idee on korraldada majandus ümber nii, et vähendada taastumatute ressursside kasutust, suunata enam ressursse taaskasutusse ning püüda võimalikult palju taastada looduslikke ressursse. Samas ei ole eesmärgiks kasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine looduskeskkonnaga.

Rally Estonia

CRONIMET Nordic on Rally Estonia suurtoetaja. Lõuna-Eesti teedel sõidetav Rally Estonia on suurim Baltimaades korraldatav autoralli võistlus. 2020. aastal oli Rally Estonia esmakordselt WRC-sarja etapiks. Võistlus korraldati niivõrd heal tasemel, et Eesti rallikorraldajad usaldati WRC-etappe läbi viima ka 2021. ja 2022. aastal.

Noorteprojektid

Paldiski skatepark. CRONIMET Nordic andis oma panuse Paldiski noorte vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste avardamiseks, toetades linnaparki elamusspordi väljaku rajamist, kus ühtse terviku moodustavad betoonkattega rulapark ja asfaltkattega pumptrack. Eestis ainulaadne spordirajatis on pea 1000 m² suurune ja seda saab kasutada erinevate liikumisvahenditega nagu rulad, BMX-rattad, rulluisud ja tõukerattad.

Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond

CRONIMET Nordic on toetanud lastefondi tegevust, et aidata ravi vajavaid lapsi. Lastefond kogub raha, et toetada lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).

Meie inimesed

Meie ettevõte pakub tööd ligi 50 tublile inimesele, kes iga päev annavad oma väikese panuse looduskeskkonna paremaks säilimiseks.

Hoolime oma töötajatest ning tingimustest, milles nad töötavad. Me koolitame oma inimesi ja arendame oma töökeskkonda pidevalt. Tänapäevane vanametalli ringmajandusettevõte vajab kvalifitseeritud tööjõudu alates moodsa tehnika oskuslikest opereerijatest kuni kõrgetehnoloogiliste laboriseadme käsitsemise ja rahvusvahelise keeruka logistikakorralduseni välja.

Oleme hinnatud ja stabiilne tööandja. Me kasvame ja loome juurde uusi töökohti, nii on näiteks viimasel kolmel aastal (2018-2021) liitunud meie tööperega koguni 18 uut inimest. Samas on paljudel meie töötajatel pikaajaline ringmajanduses töötamise kogemus, keskmine tööstaaž ettevõttes on üle kuue aasta ja üle viiendiku ettevõtte töötajatest on meil töötanud 10 või enam aastat.